รับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด รับประกันสินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ตรา ซันฟอร์ด SUNFORD ที่ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือที่ซื้อจากร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯรับประกันสินค้าให้แก่ลูกค้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ตรา ซันฟอร์ด SUNFORD ทุกรุ่น โดยมีรายละเอียดของสิทธิ์การเข้ารับบริการดังต่อไปนี้

ระยะเวลารับประกันสินค้า                                      สิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการ

ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อ                                 ฟรีค่าบริการตรวจซ่อม ฟรีค่าอะไหล่ทุกรายการ

ภายใน 91 วัน - 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ                         ฟรีค่าบริการตรวจซ่อม + ฟรีค่าอะไหล่เฉพาะอุปกรณ์รับน้ำหนัก (loadcell) + ชำระค่าอะไหล่อื่นครึ่งราคา (ถ้ามี)

ภายใน 1 ปี - 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ                            ฟรีค่าบริการตรวจซ่อม + ชำระค่าอะไหล่ครึ่งราคา (ถ้ามี)

หลังจาก 3 ปีขึ้นไป (นอกระยะเวลารับประกัน)             ชำระค่าบริการตรวจซ่อม + ชำระค่าอะไหล่ตามจริง (ถ้ามี)


2. การรับประกันสินค้า เป็น การรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้านำสินค้าเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการซันฟอร์ด บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด 554, 554/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-898-7121-4 โทรสาร 02-898-7133 โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการเอง เช่น ค่าขนส่ง ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง ค่าหีบห่อ และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น

3. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอรับบริการประกันสินค้าแบบออนไลน์บนเวบไซต์ www.sunfordthai.com ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ โดยกรอกข้อมูลการขอรับประกันสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทถือวันที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนรับประกันสินค้าเป็นวันที่เริ่มต้นระยะเวลารับประกันสินค้า เมื่อลูกค้าเข้ารับบริการในระยะเวลาประกันสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อและวันที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้า หรือแสดงใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบการงทะเบียนออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการ 


4. การรับประกันของบริษัทไม่รวมถึง ส่วนประกอบร่วมต่างๆ ของเครื่องชั่งดิจิตอล ตราซันฟอร์ด SUNFORD เช่น อะแด๊ปเตอร์, แบตเตอรี่, แผ่นใสป้องกันฝุ่น, จานชั่ง, แป้นรองจานชั่ง, ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่, ลูกบิดปรับขาตั้ง, อุปกรณ์อินเตอร์เฟส, ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้นๆเป็นต้น 

5. การรับประกันสินค้าของบริษัทไม่รวมถึง ป้าย อุปกรณ์รัดตรึงผนึกตราประทับ และ เอกสารสำคัญประจำตัวเครื่องชั่งที่ออกโดยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้าหากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน หรือไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่าย แก่เจ้าหน้าที่เมื่อนำสินค้าเข้ารับบริการ

7. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันสินค้า แม้ว่าความเสียหายนั้นจะอยู่ในช่วงการรับประกัน หากพบ ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ดังนี้

7.1 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ผิดไปจากวิธีในคู่มือแนะนำการใช้งาน การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การทดลอง การนำไปสาธิต 
7.2 ความเสียหายที่เกิดจากการขาดการดูแลรักษา และการจัดเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
7.3 ความเสียหายจากการตรวจซ่อม ดัดแปลง หรือต่อเติมแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้าโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
7.4 ความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และหรือแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
7.5 ความเสียหายจากระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณสมบัติและการตั้งค่าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
7.6 ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการกระทำของสัตว์ สาธารณภัย ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเหตุสุดวิสัย

8. การรับประกันสินค้านี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันสินค้าหากพบว่าข้อมูลในการขอรับบริการประกันสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โดยบริษัทยึดถือข้อมูลตามที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เป็นสำคัญ

10. ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้า ไม่ถือเป็นหลักฐานในการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้า

11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามความเหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าใหม่จะไม่มีผลย้อนหลังกับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและระหว่างระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่มีอยู่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน