>>> S1 Analytical Balance 120ก./0.0001ก.

SUNFORD S1

เครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดสูงสำหรับงานชั่งเพื่อการวิเคราะห์ในช่วงน้ำหนักระดับต่ำกว่ามิลลิกรัม

แสดงผลแม่นยำขั้นละ 0.1 มิลลิกรัม x 1,200,000 ขั้น ด้วยชุดรับน้ำหนักเซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnegic Sensor

รองรับน้ำหนักชั่งสูงสุด 120 กรัม

แสดงน้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ

หักน้ำหนักภาชนะ / เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก / นับจำนวน

จอแสดงผล LCD Backlight

การเตือนน้ำหนักเกินพิกัด / การเตือนน้ำหนักผิดพลาด / ระดับน้ำตรวจสอบระดับบนตัวเครื่อง

การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์เสริมผ่านพอร์ท RS232 (ตั้งค่า baud rate / ส่งข้อมูลด้วยการกดปุ่ม/หรือส่งแบบอัตโนมัติ)

 

สามารถปรับความเร็วในการตอบสนองต่อน้ำหนัก และปรับความเร็วในการประมวลผล

การแสดงผลน้ำหนักแบบเปรียบเทียบเป็นหน่วยร้อยละ

การแสดงน้ำหนักสะสม

การตรวจจับและแสดงเฉพาะน้ำหนักสูงสุด

การตรวจสอบน้ำหนักขาด-เกินตามที่กำหนด

การชั่งน้ำหนักสิ่งมีชีวิตหรือมีการเคลื่อนไหว

 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดด้วย โปรแกรม SUNFORDConnect™

ที่ช่วยบันทึกและสรุปรายการชั่งน้ำหนัก/ผลรวม/ค่าเฉลี่ย/ค่าวิเคราะห์ทางสถิติที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

ส่งออกรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel Spreadsheet เพื่อความการใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกคล่องตัวที่สุด