>>> BMI Scale: Fitdays วิเคราะห์สมดุลโครงสร้างและองค์ประกอบร่างกายSUNFORD Fitdays 
สุขภาพดี สร้างได้ทุกวัน 
เครื่องชั่งน้ำหนักวัดสมดุลโครงสร้างและองค์ประกอบร่างกาย Fitdays

Fitdays 

เข้าใจองค์ประกอบของร่างกายในทุกมิติ
เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจและตรงจุด

เครื่องชั่งเพื่อการดูแลสุขภาพ SUNFORD Fitdays บรรจุเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

Fitdays ช่วยให้คุณเข้าใจองค์ประกอบร่างกายอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ ด้วยเทคนิค Bioelectric Impedance Analysis (BIA)
หรือการวิเคราะห์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีหลักการว่า

ความต้านทานกระแสไฟฟ้ามีค่าแตกต่างกันในองค์ประกอบต่างๆของร่ายกาย
ส่วนของไขมันและกระดูกจะมีระดับการนำไฟฟ้าที่่ต่ำกว่า ขณะที่กล้ามเนื้อและน้ำในร่างกายมีระดับการนำไฟฟ้าที่สูงกว่า

ผลการวิเคราะห์ความต้านทานกระแสฟ้าชีวภาพนี้จะถูกนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลปัจจัยเฉพาะบุคคล ได้แก่
เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก และอายุ เพื่อความถูกต้องและเที่ยงตรงสูงสุด ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ในรูปแบบอัตราร้อยละของ
องค์ประกอบในร่างกายต่อน้ำหนักร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ไขมัน และน้ำในร่างกาย ต่อน้ำหนักร่างกายทั้งหมด

ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคลในรูปแบบนี้ Fitdays จึงสามารถแสดงค่าดัชนีมวลกาย Bio Mass Index (BMI)
และตัวบ่งชี้ด้านสุขภาพรวมมากถึง 15 รายการ ได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ

 

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index มีชื่อเรียกย่อว่า BMI เป็น ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า
มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย นอกจากเราได้ทราบ
ถึงความเหมาะสมของรูปร่างและสัดส่วนแล้ว ยังทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ด้วย

ค่า BMI สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วน
และผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป 

ค่า BMI คำนวณจาก ค่าของน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร ยกกำลัง 2 และแสดงในหน่วย กก./ม2

ดัชนีมวลกาย (BMI)   =   น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)/ส่วนสูง (เมตร)2

โดยสามารถแปลผลค่า BMI ได้ดังนี้

ค่า BMI < 18.5              แสดงถึง            อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อยหรือผอม
ค่า BMI 18.5 – 22.90     แสดงถึง            อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ค่า BMI 23 – 24.90        แสดงถึง            น้ำหนักเกิน
ค่า BMI 25 – 29.90        แสดงถึง            โรคอ้วนระดับที่ 1
ค่า BMI 30 ขึ้นไป           แสดงถึง            โรคอ้วนระดับที่ 2

ในภาวะที่ร่ายกายมีค่าดัชนีมวลกาย  BMI สูง และถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน
อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีความเสียงต่อปัญหาสุขภาพได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ระดับโคเลสเตอรอล
และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับหรือปัญหาในการหายใจ
และโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ

(อนึ่ง การแปลผลค่า BMI ใน สำหรับผู้มีคุณสมบัติทางกายภาพพิเศษ
เช่น นักกีฬา นักเพาะกายที่มีมวลกล้ามเนื้อสูง หรือผู้ป่วยโรคตับ ไต ที่มีภาวะบวมน้ำ อาจมีค่า BMI สูง
ได้โดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนได้ โปรดศึกษาคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน)


Fitdays ทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Fitdays
บนสมาร์ทโฟนบนระบบ IOS และ Andriod


เพื่อแสดงข้อมูลด้านสุขภาพในมิติที่หลากหลายและครอบคลุมการดูแลสุขภาพ
เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โดยมีรายการวิเคราะห์ผลมากถึง 15 รายการ
เพียงพอสำหรับการชี้วัดสถานะ และการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม

ข้อมูลด้านสุขภาพที่ Fitdays เตรียมพร้อมสำหรับคุณ ได้แก่

1. น้ำหนัก (kg)                                                    Weight (kg)
2. ดัชนีมวลกาย หรือ BMI                                      Body Mass Index หรือ BMI
3. ไขมันในร่างกาย (%)                                         Body Fat (%)
4. น้ำในร่างกาย (%)                                             Body Water (%)
5. อัตรากล้ามเนื้อ (%)                                           Skeletal Muscle (%)
6. การเผาผลาญขั้นพื้นฐาน หรือ BMR (kCal)              Basal metabolic rate BMR (kCal)
7. น้ำหนักร่ายกายไร้ไขมัน (%)                                Fat-free Body Weight (%)
8. ไขมันใต้ผิวหนัง (%)                                          Subcutaneous Fat (%)
9. อัตราการเต้นหัวใจ (bpm)                                   Heart Rate (bpm)
10. อัตราการสูบฉีดของหัวใจ (L/Min/M^2)                Cardiac Index (L/Min/M^2)
11. ไขมันในช่องท้อง                                             Visceral fat
12. มวลกล้ามเนื้อ (kg)                                          Muscle mass (kg)
13. มวลกระดูก (kg)                                              Bone Mass (kg)
14. โปรตีน (%)                                                   Protein (%)
15. อายุร่างกาย                                                    Body age

 

ดูแลสมดุลโครงสร้างร่างกาย เพื่อสรีระที่ถูกต้องตามธรรมชาติ
เสริมสร้างสุขภาพภายในและบุคลิกภายนอกไปพร้อมกัน

Fitdays ให้มากกว่าการเข้าใจแง่มุมของสุขภาพภายใน Fitdays ดูแลความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย
เพื่อสรีระที่ได้รูปทรงเสริมสร้างบุคลิกที่ดี และช่วยเตือนภาวะเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นประสาท

Fitdays ดูแลสมดุลโครงสร้างของร่างกายทั้งซีกซ้ายและขวา ด้วยการวิเคราะห์สัดส่วนของน้ำหนักร่างกาย
ที่ถ่ายลงสู่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง โครงสร้างร่างกายที่ได้สมดุลจะถ่ายน้ำหนักของร่างกายทั้งซีกซ้ายและขวาลงสู่เท้า
ทั้งสองด้านในอัตราที่สมดุลเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ส่งผลให้โครงสร้างร่างกายตั้งตรง สวยงาม และมีบุคลิกที่โดดเด่น 

การวิเคราะห์สมดุลโครงสร้างร่างกายของ Fitdays ช่วยเตือนให้คุณตระหนักถึงพฤติกรรมในการทำงาน
และการใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะท่าทางที่ผิดไปจากสรีระร่างกายตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ
กระดูก และเส้นประสาท ผลของการสรีระร่างการที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ และแสดงอาการในรูปแบบการตึงยึดของ
กล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ หลัง เอว จนเกิดความเจ็บปวดเป็นการถาวร หากมีอาการต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผล
ให้เกิดความผิดปกติทางโครงสร้างร่างกาย เช่น คอยื่นไปข้างหน้า หลังค่อม หลังทรุด การคดผิดรูป การแอ่นงอ
การทรุดของของแนวกระดูกสันหลัง อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท เช่น ความผิดปกติของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ทำให้กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง ชา กล้ามเนื้อกระตุก ได้


คำเตือน:
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายที่ได้จากเครื่องชั่ง SUNFORD Fitdays ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมดูแลสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์นี้ไม่สามารถใช้แทนผลวิเคราะห์ทางการแพทย์ได้  
2. ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ในการวิเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ในทางการแพทย์ การวิเคราะห์ทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการแพทย์เฉพาะทาง
โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

3. กระแสไฟฟ้าที่ส่งผ่านร่างกายระหว่างการวิเคราะห์ผล ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย แต่เรายังคงไม่แนะนำให้ใช้กับสตรีมีครรภ์
4. 
ห้ามใช้กับผู้ใช้อุปกรณ์การแพทย์ชนิดฝังในร่างกาย อาจส่งผลรบกวนกวนอุปกรณ์การแพทย์ชนิดฝังในร่างกายได้