การออกแบบงานพิมพ์ฉลากและสลิปด้วยเครื่องพิมพ์ SUNFORD LP50