>> โต๊ะเสริมความสูง สำหรับแท่นชั่งตั้งพื้น TCS/FCS