มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP Rating

มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection rating : IEC60529)

มาตรฐาน IP (Ingress Protection rating : IEC60529)
เป็นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดโดยองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์หรือIEC (International Electrotechnical Commission)

Ingress Protection หรือ IP หมายถึง การป้องกันการเข้าไปข้างใน
ในที่นี้ มาตรฐาน IP แสดงระดับความสามารถในการป้องกันวัตถุเข้าสู่ภายในเครื่องชั่ง ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องชั่ง

 

ค่ามาตรฐาน IP แสดงในรูปแบบ ตัวอักษร IP ตามด้วยตัวเลข 2 หลัก 
เช่น  IP67, IP54
ตัวเลขหลักแรก      แสดงระดับความสามารถในการป้องกันวัตถุสถานะของแข็งและฝุ่นละออง เข้าสู่ภายในเครื่องชั่ง
มีระดับการป้องกันจากระดับ 0 ถึง 6
ตัวเลขหลักที่สอง   แสดงระดับความสามารถในการป้องกันวัตถุสถานะของเหลว (หมายถึง น้ำ) เข้าสู่ภายในเครื่องชั่ง มีระดับการป้องกันจากระดับ 0 ถึง 9

เครื่องชั่งที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับมาตรฐาน IP มีตัวบ่งชี้เป็นตัวเลข 2 หลัก ตามที่อธิบายข้างต้น
ซึ่งสามารถบรรยายความหมายของมาตรฐาน IP ที่ได้รับเพื่อใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้เลขหลักแรก : ระดับการป้องกันของแข็งและฝุ่นละออง

0 : ไม่มีการป้องกันวัตถุภายนอก

1 : ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตรขึ้นไป (เช่นมือ)

2 : ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตรขึ้นไป (เช่นนิ้วมือ)

3 : ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป (เช่นหัวไขควง)

4 : ป้องกันวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตรขึ้นไป (เช่นสายไฟ เส้นลวด แมลง)

5 : ป้องกันฝุ่นได้ อาจมีฝุ่นเข้าไปภายในจำนวนเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อการทำงาน

6 : ป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์แบบ

 

เลขหลักที่สอง : ระดับการป้องกันของเหลว (หมายถึง น้ำ)

0: ไม่ป้องกันน้ำ

1: ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบจากแนวดิ่ง

2: ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบจากแนวเฉียง 15 องศาจากแนวดิ่ง

3: ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบจากแนวเฉียง 60 องศาจากแนวดิ่ง หรือกันน้ำแบบฉีดสเปรย์ได้

4: ป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบได้ทุกทิศทาง หรือป้องกันน้ำกระเซ็นได้ทุกทิศทาง

5: ป้องกันหยดน้ำที่ฉีดใส่ได้ทุกทิศทาง

6: ป้องกันหยดน้ำที่ฉีดใส่อย่างรุนแรงได้ทุกทิศทาง

7: ป้องกันน้ำเข้าภายในเมื่อแช่อุปกรณ์ลงน้ำความลึกสูงสุด 1 เมตร เป็นเวลาสูงสุด 30 นาที

8: ป้องกันน้ำเข้าภายในเมื่อแช่อุปกรณ์ลงน้ำความลึกมากกว่า 1 เมตร เป็นเวลาสูงสุด 30 นาที ซึ่งตัวเลขความลึกนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น ๆ จะเป็นผู้กำหนด แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1.50 เมตร

9: ป้องกันน้ำที่มีอุณหภูมิสูงและมีแรงดันสูง สำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะที่อุปกรณ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างระมัดระวัง


จากข้อมูลข้างต้น ผู้ใช้งานเครื่องชั่ง
สามารถอ่านตีความ ตัวเลขที่แสดงบนมาตรฐาน IP ของอุปกรณ์ได้
ยกตัวอย่างดังนี้


ตัวอย่างที่ 1

IP67 หมายถึง

เครื่องชั่ง IP67 สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ
เครื่องชั่ง IP67 สามารถป้องกันของเหลวได้ดี โดยสามารถแช่น้ำในความลึกไม่เกิน 1 เมตร เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที

เครื่องชั่งนี้สามารถใช้งานในสถานที่มีฝุ่นละออง (ยกตัวอย่างเช่น โรงผลิตแป้งสาลี)
และสามารถฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องชั่งด้วยน้ำได้เป็นประจำโดยไม่ทำให้เครื่องชั่งเสียหายแต่อย่างใด

ตัวอย่างที่ 2

IPX7 หมายถึง

เครื่องชั่ง IPX7 ไม่ป้องกันของแข็งและฝุ่นละออง อาจมีฝุ่นละอองเข้าสู่ภายในตัวเครื่องชั่งได้
เครื่องชั่ง IPX7 สามารถป้องกันของเหลวได้ดี โดยสามารถแช่น้ำในความลึกไม่เกิน 1 เมตร เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที

เครื่องชั่งนี้ควรใช้ในสถานที่สะอาด ไม่มีฝุ่นละอองตามธรรมชาติ
และสามารถฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องชั่งด้วยน้ำได้เป็นประจำ โดยไม่ทำให้เครื่องชั่งเสียหายแต่อย่างใด


ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ระดับ IP67 ได้แก่

SUNFORD TSS-WP31C 

SUNFORD FSS-WP31C

SUNFORD TSS-WP31E

SUNFORD FSS-WP31E

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำ ระดับ IPX7 ได้แก่

SUNFORD WPS6KS

SUNFORD WPS10KS

SUNFORD ACS-30-JC81

SUNFORD ACS-30-JE81

SUNFORD KPS5000